Vacatures
Follow us on
FR | EN

Ons privacybeleid

Wij stellen uw interesse in CBI IMMO zeer op prijs. In ruil daarvoor gaan wij (al sinds 1975) met de nodige zorg om met de persoonsgegevens die u met ons deelt.

CBI IMMO bv rn CBI IMMO Vilvoorde bv verwerken persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Wij verwerken de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

1. In welk kader verwerken wij uw gegevens?

CBI IMMO bv en CBI IMMO VILVOORDE bv verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van klanten voor vastgoedtransacties, klanten- en opdrachtenbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van uw dossier en opdrachten, facturatie en het verzenden van marketing) en promotionele doeleinden.

2. Welke gegevens kunnen wij van u verwerken?

3. Met welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

4. Wat zijn de rechtsgronden van de verwerking van uw gegevens?


Het spreekt voor zich dat wij u steeds voldoende informeren adhv deze privacyverklaring over hoe en waarom wij uw gegevens verzamelen, hoe we deze beschermen en wat uw rechten zijn.

5. Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) die rechtstreeks of onrechtstreeks met CBI IMMO bv en CBI IMMO VILVOORDE bv verbonden zijn of met enige andere partners van CBI IMMO bv en CBI IMMO VILVOORDE bv

CBI IMMO bv en CBI IMMO VILVOORDE bv garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

6. Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). CBI IMMO bv en CBI IMMO VILVOORDE bv verbinden zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 15 jaar.

7. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U hebt te allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en u kunt ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien hebt u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemd verzoek.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
- een e-mail te verzenden/telefonisch/schriftelijk contact op te nemen met één van onze kantoren naar keuze:

8. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

9. Direct marketing

U hebt het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

10. Klacht

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Onze contactgevens zijn de volgende:

U kan steeds bij ons terecht voor informatie en/of vragen over ons privacybeleid.

U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

CBI IMMO bv en CBI IMMO VILVOORDE bv kunnen de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 28/12/2020.