Volg CBI IMMO Strombeek

Volg CBI IMMO Meise

Volg CBI IMMO Vilvoorde


NIEUWS

14/05/2018

Het nieuwe Vlaamse Huurdecreet in kaart gebracht

Net voor de regering-Bourgeois vorig jaar de zomervakantie inzette, keurde ze het voorontwerp van het Vlaamse Huurdecreet goed.

Het nieuwe Vlaamse Huurdecreet in kaart gebracht

via: immo-europe.be

Net voor de regering-Bourgeois vorig jaar de zomervakantie inzette, keurde ze het voorontwerp van het Vlaamse Huurdecreet goed. Naar verwachting zal die nieuwe huurwetgeving vanaf 1 september 2018 de huidige Woninghuurwet officieel vervangen. Vanaf dan gelden andere spelregels, zowel voor de huurders als voor de verhuurders. Wij zetten alvast de voorziene veranderingen op een rij. We telden er maar liefst 17. Tot slot is het Huurdecreet ook beter afgestemd op nieuwe samenlevingsvormen, met onder meer een regeling voor medehuur en studentenhuisvesting.

Wat verandert specifiek voor de huurder?

• Kortlopende huurovereenkomsten (tot maximum drie jaar) zullen vroegtijdig en eenzijdig opgezegd kunnen worden door de huurder (langlopende huurovereenkomsten van negen jaar blijven echter de regel). Er geldt wel een opzegtermijn van drie maanden en een opzegvergoeding (een halve maand bij opzeg in het derde huurjaar, één maand bij opzeg in het tweede jaar en anderhalve maand bij opzeg in het eerste jaar van het huurcontract).

• De huurder was al verantwoordelijk voor brandschade, maar daar komt nu ook waterschade bij. Voortaan moet de verzekering dus zowel brand- als waterschade dekken. De huurder kan die verzekering ofwel persoonlijk afsluiten, ofwel via de verhuurder. Die rekent dan wel de meerprijs aan voor de clausule van ‘afstand van verhaal ten aanzien van de huurder’ in zijn eigen brandverzekering.

• Als herstellingen ten laste van de verhuurder nodig zijn, dan moet de huurder de verhuurder voortaan verplicht stipt en op tijd verwittigen. Zo kan de verhuurder snel ingrijpen en verdere schade vermijden. Kleine herstellingswerken of reparaties die volgen uit nalatigheid van de huurder blijven ten laste van deze laatste. Om door het bos de bomen te zien, komt er een (niet-limitatieve) lijst met werken waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

• Overlijdt de huurder, dan dienen zijn erfgenamen binnen de twee maanden te beslissen of ze het huurcontract willen voortzetten. In het andere geval wordt het contract twee maanden na het overlijden automatisch ontbonden. Voor die twee maanden dienen de erfgenamen dan wel nog huur te betalen én een opzegvergoeding van één maand.

• Wanneer een getrouwd of wettelijk samenwonend koppel uit elkaar gaat, dan kan aan de partner, die niet in het huurpand blijft wonen, nog maximum zes maanden huur gevraagd worden. Vandaag is dat zolang het huwelijk niet ontbonden is of de overeenkomst van wettelijke samenwoning beëindigd wordt.

• De maximale huurwaarborg op een geblokkeerde rekening wordt verhoogd van twee naar drie maanden.

• Van zodra de verhoging van de huurwaarborg wordt goedgekeurd, komt er ook een huurwaarborglening voor zwakkere huurders. Die kunnen dan anoniem een renteloze lening aangaan bij de Vlaamse overheid om de huurwaarborg samen te stellen.

• Niet-geregistreerde huurovereenkomsten van korte duur kunnen voortaan zonder opzegtermijn of opzegvergoeding worden opgezegd. Dat is nu overigens al het geval voor huurcontracten van negen jaar.

Wat verandert specifiek voor de verhuurder?

• De verhuurder zal voortaan een document mogen opvragen aan de huurder dat de identiteit en de woonplaats van deze laatste bevestigt en zijn inkomen aantoont. Eisen dat de huurder documenten voorlegt met betrekking tot zijn gezondheidstoestand of gerechtelijk verleden mag echter niet.

• De boete voor vastgoedadvertenties zonder vermelding van de huurprijs stijgt van maximum 200 euro naar 350 euro.

• De verhuurder kan huurcontracten die meer dan drie jaar lopen voortaan te allen tijde opzeggen om het pand grondig te kunnen renoveren. De huurwetgeving wordt dus soepeler voor wie wil verbouwen.

• Bij energiebesparende ingrepen zal de verhuurder de huurprijs op elk moment kunnen verhogen. Normaal mag dit enkel negen tot zes maanden voor het einde van elke periode van drie jaar. Deze uitzondering geldt wel niet voor dakisolatie en de ramen. Deze ingrepen zijn namelijk verplicht.

• De opzegvoorwaarden voor eigen gebruik worden strenger. Dat kan vanaf september pas na de eerste huurperiode van drie jaar wanneer de verhuurder wil verhuren aan een familielid (echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner, kinderen, enz.). Gaat hij zelf in het pand wonen, dan kan het contract wel vroeger opgezegd worden.

• Gaat het koppel dat de woning huurt uit elkaar, maar komen ze niet overeen wie er mag blijven wonen, dan zal de rechter voortaan de verhuurder kunnen oproepen voor hij een beslissing neemt.

Wat verandert voor de huurder én de verhuurder?

• Niet in orde met de Vlaamse Wooncode = geen verhuur. Volgens het nieuwe Huurdecreet mogen enkel nog woningen verhuurd worden wanneer deze beantwoorden aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Worden deze normen bij aanvang van de huurovereenkomst niet gehaald, dan kan het contract nietig verklaard worden. De huurder kan dan de betaalde huur terugeisen. De verhuurder kan via de rechter wel een bezettingsvergoeding afdwingen van de huurder. Bij ondertekening van een renovatiehuurcontract geldt deze ‘kwaliteitseis’ niet.

• Voor de verhuurder wordt het conformiteitsattest door de vorige bepaling een belangrijke troef. Kan hij bij aanvang van de verhuurperiode een attest voorleggen dat maximaal drie maanden oud was, dan werd de woning in principe in goede staat afgeleverd. Verplicht is het conformiteitsattest nog niet, tenzij nadat een huurcontract werd opgezegd voor renovatie.

• De plaatsbeschrijving was al verplicht bij het begin van de huurperiode, maar zowel huurder als verhuurder zullen vanaf september ook een plaatsbeschrijving kunnen eisen op het einde van de huurovereenkomst.

Wettelijke regeling voor medehuur (cohousing)

• Samenwonende vrienden (en feitelijk samenwonenden) worden beter beschermd door het nieuwe huurdecreet. Vertrekt een van de medehuurders, dan kan hij een nieuwe huurder voorstellen. Doet hij dat niet of wordt de nieuwe huurder geweigerd door de andere inwoners, dan kan hij nog maximum zes maanden op de huur worden aangesproken. Wordt de voorgestelde huurder wel aanvaard, dan is de vertrekkende huurder na de opzegtermijn geen huur meer verschuldigd
.

16/04/2018

Vlaanderen: naar 7% registratierechten voor eigen woning

Wie een huis koopt in het Vlaams Gewest, zal daar binnenkort 7 % registratierechten op betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.

Vlaanderen: naar 7% registratierechten voor eigen woning

Wie een huis koopt in het Vlaams Gewest, zal daar binnenkort 7 % registratierechten op betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Voor bescheiden woningen komt er een extra korting van 5.600 euro. Het nieuwe systeem zou nog voor de zomer van kracht worden. Via: www.axa.be

Gedaan met groot en klein beschrijf

Op de aankoop van een eigen woning moet vanaf de zomer nog 7 % registratierechten worden betaald. Voor bescheiden woningen is er een vrijstelling op de eerste 80.000 euro.

Als u een huis of appartement koopt, moet u bovenop de aankoopsom ook nog verkooprechten of registratiebelasting betalen. Tot nu toe bedroegen die registratierechten in Vlaanderen 10 % op de aankoopsom. Voor een 'bescheiden' woning gold een verminderd tarief van 5 %. Men sprak in dat verband ook wel van groot en klein beschrijf.

De maatstaf voor dat klein of groot beschrijf was het kadastraal inkomen (KI). Dat gaf de huurwaarde van een woonst anno 1975 weer, een situatie dus die helemaal niet meer actueel is. Door dit totaal verouderde systeem konden grotere huizen op het platteland na renovatie en verbouwing bijvoorbeeld onder het klein beschrijf vallen, maar kleine appartementen in de stad niet. Zo valt 92 % van de appartementen – waar vaak alleenstaanden, gepensioneerden of jonge gezinnen wonen – vandaag onder het groot beschrijf.

Naar een rechtvaardigere belasting

De Vlaamse regering voert nu een tarief in dat niet meer afhankelijk is van het kadastraal inkomen, maar van de aankoopprijs. Wie een eigen woning koopt, zal daar 7 % registratierechten op moeten betalen, op voorwaarde dat het om de enige woning gaat en hij of zij er binnen de twee jaar in gaat wonen.

Voor bescheiden woningen - dat zijn woningen met een aankoopprijs van max. 200.000 euro, in kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel 220.000 euro - is er een vrijstelling op de eerste 80.000 euro. Dat komt neer op een korting van 5.600 euro. Hierdoor duiken de registratierechten onder het tarief van een klein beschrijf, waardoor meer mensen de mogelijkheid krijgen om een eigen woonst te verwerven.

De registratierechten voor alle andere woningen, zoals een tweede verblijf, blijven op 10%.

Energiezuinig renoveren extra beloond

Wie ingrijpende energetische renovatiewerken plant en ook uitvoert binnen de vijf jaar na de aankoop, betaalt in plaats van 7 % slechts 6% registratierechten, met een extra vrijstelling van 4.800 euro voor een bescheiden woning. Het gaat dan om renovaties waarbij de verwarming, koeling, luchtcirculatie... volledig wordt vervangen en minstens 75 procent van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd.

Een voorbeeld uit de praktijk: Sven en Kaat

Laten we het voorbeeld nemen van Sven en Kaat uit onze bouwgids. Dit jonge gezinnetje met 2 kinderen (en plannen voor een derde) heeft een leuk huis op het oog, maar er is wel wat werk aan: een renovatie van de dak-, vloer- en muurisolatie en de ramen moeten worden vervangen door ramen met hoogrendementsbeglazing. Hierdoor moeten er ook energetische aanpassingen, zoals ventilatie, in het huis gebeuren.

Volgens het kadastraal inkomen zouden de registratierechten in het oude systeem worden afgerekend als groot beschrijf. Sven en Kaat zouden op de aankoopprijs van 195.000 euro dus 17.000* euro registratierechten moeten betalen.

In het nieuwe systeem zullen zij geen 7 %, maar slechts 6 % registratierechten betalen omwille van de ingrijpende energetische renovaties. Omdat de aankooprijs beneden 200.000 euro ligt, is 80.000 euro ook vrijgesteld van registratierechten, met nog eens 4.800 euro extra voor de energiebesparende renovaties. Een simpel rekensommetje ((195.000 – 84.800) x6%) brengt ons dan bij een bedrag van 6.612 euro. Sven en Kaat besparen dus meer dan 10.000 euro.

Principe van de meeneembaarheid blijft

Het nieuwe systeem maakt tabula rasa met alle kortingen en abattementen die er vroeger bestonden. Wat wél blijft, is het principe van de 'meeneembaarheid' voor de gezinswoning. Wie zijn woning verkoopt om er een nieuwe te kopen, mag eerder al betaalde registratierechten in mindering brengen. Dat meeneembare bedrag blijft geplafonneerd op 12.500 euro, wel wordt het vanaf nu geïndexeerd. Het plafond was immers sinds de invoering ervan in 2002 niet meer aangepast.

Nog voor de zomer van kracht

De hervorming gaat nu voor advies naar de Woonraad, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Raad van State, maar ze zou nog voor de zomer van kracht worden.


* De registratierechten moeten niet worden betaald op de eerste schijf van 25.000 euro omdat het de eerste en enige woning van Sven en Kaat zal zijn en zij er een hypothecaire lening voor zullen afsluiten: het zogenaamde ‘verhoogde abattement’.
15/03/2018

Dringend gezocht: renovatieoplossing voor 76.000 appartementen

130.000 Belgische appartementsgebouwen zijn al bijna 40 jaar oud. Zo blijkt uit cijfers van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA).

Belgische appartementen zijn dringend aan renovatie toe. Volgens de FABA zetten we al een stap in de goede richting met de versoepeling van de wetgeving rond mede-eigendom, interessante kredietproducten en nieuwe renovatietechnieken. De tijd om appartementrenovaties een boost te geven is nú aangebroken, is duidelijk te horen. via www.livios.be

Begin 2017 telden we bijna 200.000 appartementsgebouwen, met daarin meer dan 1,4 miljoen flats. Twee derde van deze Belgische appartementen zijn al 40 jaar oud. De gebouwen bestaan uit verouderde materialen en technieken en scoren slecht op vlak van energieprestaties. Ongeveer 26.000 appartementsgebouwen kampen met structurele problemen en 50.000 zijn aan een ‘gewone’ renovatie toe.

Versnelling hoger schakelen

Met het huidige renovatieritme van minder dan 1% van het gebouwenpark, duurt het een eeuwigheid vooraleer alle verbouwingswerken zijn uitgevoerd. Om tegen 2050 de klimaatdoelstellingen te halen, moet het renovatieritme verdriedubbelen, stelt de FABA.

Tegen 2020 moeten appartementsgebouwen al aan de normen van dakisolatie voldoen en tegen 2023 aan die van dubbele beglazing. Doorgaans weten Belgen wel dat er renovatiewerken nodig zijn in hun appartement, maar ze worden vaak weerhouden door financiële redenen of door mede-eigenaars. Nochtans zijn er op technisch vlak al heel wat nieuwe renovatietechnieken voor flatgebouwen.

Nieuwe wetten op komst

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft beslist om de reglementering rond mede-eigendom te versoepelen. Voortaan kunnen mede-eigenaars binnen een appartementsgebouw dus makkelijker beslissen om te renoveren.

Hoe? Voor renovatiewerken verlaagt de minister de drievierdemeerderheid naar een tweederdemeerderheid. Bij sloop en heropbouw moesten alle mede-eigenaars akkoord gaan, nu is dit nog maar 80%. Bij wettelijke werken zoals isolatie blijft de meerderheid van 50% + 1 bestaan. Om verhurende mede-eigenaars onder druk te zetten - voor hen is een renovatie vaak geen prioriteit - mogen niet-conforme appartementen mogelijk niet langer verhuurd worden.

Renovatiewerken betaalbaar maken

Volgens de FABA zijn er ook dringende maatregelen nodig om renovatiewerken voor appartementen betaalbaar te maken. Zij stellen enkele mogelijke oplossingen voor:

 1. Investeringskrediet voor renovatiewerken
  Dankzij een interessante lening van banken kunnen mede-eigenaars die moeilijk kunnen lenen, aan een betaalbare prijs lenen. Bij een gezamenlijke lening voor de renovatiewerken van de gemeenschappelijke delen in het gebouw, zijn andere mede-eigenaars bovendien niet meer aansprakelijk als een van de leners het bedrag niet afbetaalt.
 2. Reservekapitaal opbouwen
  Als elke mede-eigenaar minstens 5% van het geld voor de onderhoudswerken in een reservefonds stort voor renovatiewerken, is de financiële inspanning minder zwaar als de werken effectief worden uitgevoerd. Hierbij maken ze wel twee kanttekeningen: 5% is een te beperkt bedrag én bij verkoop van een appartement moet er transparant gecommuniceerd worden over het reservefonds.
 3. Bijkomende bouwlaag
  Soms hebben mede-eigenaars niet voldoende middelen om de renovatiewerken te helpen bekostigen. Als bij een grondige renovatie één of meerdere bijkomende bouwlagen toegestaan zijn, dan kan met de winst van de verkoop van deze appartementen een gedeelte van de renovatiewerken betaald worden.
 4. Sloop en heropbouw
  Bij structurele problemen is sloop en heropbouw te verkiezen boven renovatie. Via een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21% zouden heel wat appartementsgebouwen omgevormd kunnen worden.

Meer renovatiemogelijkheden dankzij technologie

Op technisch vlak zijn er nieuwe renovatietechnieken voor appartementsgebouwen. Niet enkel om de toestand van een gebouw in kaart te brengen, maar ook de bouwmaterialen, -technieken en duurzame energiebronnen zijn sterk geëvolueerd.

Zo komt professor Marijke Steeman, specialist bouwfysica aan UGent, met een mogelijke renovatieoplossing. Voor de isolatie van buitenmuren van appartementen stelt ze het plaatsen van isolerende prefabpanelen voor. In beton of hout.

“Het voordeel is dat het gebouw bewoonbaar blijft tijdens de isolatiewerken, die dubbel zo snel verlopen als bij klassieke isolatiewerken langs de binnenzijde van de woning”, vertelt Steeman. “Goedkoper is de renovatie met prefabpanelen niet, maar de kortere werftijd helpt de meerkosten terug te verdienen.”

Auteur: Jolijn Vandebeek

15/02/2018

Koeltechniekers beleven gouden tijden dankzij dikke woningisolatie

Heb jij het ook moeilijk om je nieuwbouw of grondig gerenoveerde woning koel te houden?

Heb jij het ook moeilijk om je nieuwbouw of grondig gerenoveerde woning koel te houden? Je bent niet alleen! Koeltechniekers beleven gouden tijden dankzij de steeds dikkere isolatiepakketten in onze muren, vloeren en daken. “Mensen reageren altijd verwonderd, ze dachten écht dat hun huis fris zou blijven in de zomer.” via www.livios.be

Lucht-luchtwarmtepompen zitten in de lift. Een belangrijke oorzaak is de oververhitting als gevolg van de strenge isolatie-eisen.

Foto: Daikin Airconditioning Belgium Save

“Ook in de wintermaanden wordt het soms te warm. Vorige week hebben we de ramen nog moeten openzetten. En dat in januari!”

Foto: Thinkstock Save

“Mensen kennen het belang van zonwering, maar ze houden geen rekening met interne warmtewinsten van huishoudtoestellen, bijvoorbeeld tijdens het koken, en de opwarming door aanwezigheid van personen.”

Foto: RENSON Sunprotection Save

Wat als je merkt dat je je slaap- of studeerkamer toch niet koel krijgt op een warme zomerdag? Voor 1.500 euro, exclusief btw, heb je een degelijke lucht-luchtwarmtepomp waar je één kamer mee kan koelen en verwarmen.

Foto: Daikin Airconditioning Belgium Save

Lucht-luchtwarmtepompen zitten in de lift. De verkoop van multisplitsystemen, voor het verwarmen en koelen van woningen, steeg van 7.562 stuks in 2015 tot 11.424 vorig jaar. Een stijging van ruim 66%. Dat blijkt uit cijfers van UBF-ACA, de Belgische vereniging voor koude en luchtbehandeling.

Strenge isolatie-eisen

Het succes van dit soort warmtepompen heeft meerdere oorzaken. We bouwen compacter en wonen vaker op een appartement, waardoor we nood hebben aan een efficiënte ruimteverwarming die snel reageert op het moment dat we thuis zijn. Maar een nog veel belangrijkere oorzaak is volgens insiders de oververhitting als gevolg van de strenge isolatie-eisen.

Wil jij weten hoe dik je tegenwoordig moet isoleren? Lees hier verder.

Spectaculaire groei

Installateur Dave Verhofstadt weet waarover hij spreekt. Zijn bedrijf Frigo-Techniek in Brasschaat, 50 jaar geleden opgericht door zijn vader, noteert momenteel groeicijfers van 30% per jaar. “En dat is vooral te wijten aan de problematiek van oververhitting. Vroeger kregen we één of twee prijsaanvragen per week, nu belt er elke dag wel iemand voor een airco. Bovendien verkochten we vroeger quasi alleen in de zomer airco’s, terwijl onze verkoop nu het jaar door stabiel blijft. En het grappige is dat mensen altijd verwonderd reageren, ze dachten écht dat hun huis fris zou blijven in de zomer zoals hun architect beloofd had.”

Ramen open in januari

Dankzij de hoge isolatie-eisen is oververhitting dan ook het hele jaar door een reëel risico. Gerry Klompers, redacteur bij Livios, woont sinds enkele maanden in een nieuwbouw in Diepenbeek. Hij ondervindt aan den lijve hoe snel de temperatuur oploopt in zo’n goed geïsoleerde woning. “Toen we in oktober verhuisden, stond de vloerverwarming al aan. Maar als het dan een dag niet echt koud is buiten, schiet de temperatuur meteen de hoogte in. Zeker als de laagstaande zon binnen schijnt. Maar ook in de wintermaanden wordt het soms te warm. Vorige week hebben we de ramen nog moeten openzetten. En dat in januari!”

Interne warmtewinsten

Lieven Verstaen, productmanager bij Daikin, de Belgische marktleider in lucht-luchtwarmtepompen, is niet verwonderd. “Mensen kennen het belang van zonwering, maar ze houden geen rekening met interne warmtewinsten van huishoudtoestellen, bijvoorbeeld tijdens het koken, en de opwarming door aanwezigheid van personen. In goed geïsoleerde huizen is het bovendien vaak moeilijk om de temperatuur naar beneden te krijgen omdat de warmte gevangen zit in het luchtdichte huis. De woningventilatie biedt met haar lage debiet en de warmterecuperatie (bij systeem D, red.) geen oplossing.”

Dave Verhofstadt bevestigt. “Wij hebben met ons gezin onlangs opnieuw gebouwd, met een K-peil van 32. Zeer goed geïsoleerd dus. Maar als er volk op bezoek komt, zetten we direct de deuren open. Het wordt gewoon veel te warm anders.”

Vanaf 1.500 euro

Als je bouwt of renoveert is het vermijden van oververhitting, bijvoorbeeld met behulp van zonwering en zonwerend glas, een van de belangrijkste aandachtspunten. Maar wat als je nadien merkt dat je je slaap- of studeerkamer toch niet koel krijgt op een warme zomerdag? “Voor 1.500 euro, exclusief btw, heb je een degelijke lucht-luchtwarmtepomp waar je één kamer mee kan koelen en verwarmen”, zegt Dave Verhofstadt.

50 euro elektriciteit per jaar

Schiet je elektriciteitsverbruik dan niet de hoogte in? “Toch niet”, stelt Lieven Verstaen. “Je hebt de koeling alleen nodig op de echt warme dagen. Voor verwarming en koeling samen moet je rekenen op ongeveer 50 euro aan elektriciteit per jaar per kamer.”

Voorzorgsmaatregelen

In veel moderne nieuwbouwwoningen en renovaties ligt op de bovenverdieping, op de badkamer na, geen centrale verwarming. Wil je later eventueel toch een splitsysteem installeren om het comfort op één bepaalde kamer te verhogen, dan kan je alvast je voorzorgen nemen. Installateur Dave legt uit:

 1. “Laat het vereiste vermogen al op voorhand berekenen door een koeltechnieker, dan kan je in de muur een wachtdoos voorzien voor de nodige koeltechnische leidingen.”
 2. “Integreer een afvoerleiding en een sifon in de muur om het condenswater van de installatie af te voeren. Dit is achteraf niet zo eenvoudig te plaatsen.”
 3. “Zorg voor de nodige voeding van 220 volt om het systeem op aan te sluiten.”
16/12/2017

Duplicaat van Vochtige binnenmuren: de oorzaken en de oplossingen

Heb je last van vochtige binnenmuren, dan is snel ingrijpen een noodzaak...

Heb je last van vochtige binnenmuren, dan is snel ingrijpen een noodzaak. Niet alleen zorgen ze voor heel wat schade en verminderen ze de waarde van het huis, het is ook nog eens schadelijk voor de gezondheid. Wij geven je een aantal tips mee, hoe je deze kwaal kan uitroeien.

DE OORZAKEN VAN VOCHTIGE BINNENMUREN

GRONDVOCHT

Zijn je binnenmuren onderaan nat, dan heb je waarschijnlijk last van opstijgend grondvocht. Verouderde funderingen, die niet voorzien zijn van een waterkering die het grondwater direct absorbeert, kunnen hier de oorzaak van zijn. Het resultaat? Natte plekken, een muffe geur of schimmels.

DE OPLOSSING?

De muur injecteren met vochtwerend product is de meest gehanteerde oplossing. Hiervoor raadpleeg je het beste een vakman. Een alternatief is het onderkappen van de muur, waarbij Hierbij worden horizontale sleuven in het metselwerk gefreesd. In de opening wordt een kunststof vochtkering aangebracht zodat opstijgend vocht voorgoed verleden tijd is.

VOCHT NA ISOLATIE VAN DE SPOUWMUUR

Bij het na-isoleren van de spouwmuur kan er ook een vochtprobleem optreden. Huishoudelijk vocht geraakt door de isolatie niet meer uit de woning en stapelt zich op in de muren. De bovenstaande oplossingen kunnen ook hier redding brengen.

WATERINSIJPELING VIA DE BUITENMUREN

Als je binnenmuren vochtig zijn op verschillende hoogtes, dan heb je misschien wel last van waterinsijpeling. Vaak zijn verouderde gevelstenen of voegen die weg aan het slijten zijn, hier de oorzaak van.

DE OPLOSSING?

Vaak zit er niets anders op dan de buitengevel te hervoegen. Slijp ze uit en hervul ze. Zijn ook de bakstenen aan de buitenkant nat, dan absorberen ze vocht. Het aanbrengen van een impregneermiddel biedt dan een oplossing. Deze coating stoot vocht af, wat ervoor zorgt dat je bakstenen niet meer nat zullen worden. Ook een nieuwe vochtwerende crepi aanbrengen is een alternatief.

CONDENSATIEVOCHT

Hier gaat het om vocht dat geproduceerd wordt door de leefomgeving. Denk daarbij aan dampen uit de badkamer of keuken. Als er onvoldoende ventilatie is, zal het vocht zich opstapelen op de binnenmuren. Let op: condensatievocht kan ontzettend schadelijk zijn voor je gezondheid.

DE OPLOSSING?

Een deugdelijk ventilatiesysteem biedt een oplossing. Je kan kiezen om op een natuurlijke of mechanische manier je woning ventileren, maar een goede werking is noodzakelijk.

door Kevin Stickens

13/11/2017

Leer isoleren als de beste: de 7 populairste isolatieklussen (via Livios.be)

In veel gevallen is het perfect doenbaar om zelf je woning te isoleren. Je bespaart niet alleen op de werkuren van een vakman. Je maakt ook snel tientallen tot honderden euro’s goed door verschillende prijzen te vergelijken.

1. Hellend dak isoleren

Maar liefst 30 % van je opgewekte warmte verdwijnt via het dak. Door je dak grondig te isoleren bespaar je stevig op je energie. Bovendien is dit een klus die zelfs de meest onervaren klusser aankan.

2. Isolerende ondervloer leggen

Je vloer isoleren is geen zware klus als je op voorhand even stilstaat bij jouw specifieke situatie. Want er bestaan verschillende soorten ondervloeren. Zo ga je te werk.

3. PU-schuim correct aanbrengen

PU-schuim is naast een uitstekend dichtings- en isolatiemateriaal ook een enorm kleverig goedje dat je liever niet op je kleren of huid krijgt. Wij zorgen ervoor dat je het spuiten met PU snel onder de knie krijgt.

4. Plat dak isoleren langs de binnenkant

Een plat dak isoleren langs de binnenzijde is niet zo eenvoudig als het lijkt. Je moet rekening houden met een aantal belangrijke risicofactoren zoals condensatievorming. Met deze tips ga je toch gecontroleerd aan de slag.

5. Plat dak isoleren langs buiten isoleren

Ook je plat dak langs de buitenkant isoleren, vergt enige knowhow. Alles begint bij een propere dakbedekking. De rest van de stappen ontdek je in het artikel.

6. Verlaagd plafond plaatsen en isoleren

Een verlaagd plafond zorgt voor een heel andere woonbeleving. Bovendien kan je op deze manier moeiteloos spots integreren in je plafond. Een bijkomende isolatie zorgt voor extra comfort.

7. Zoldervloer isoleren

Het is nooit een slecht idee om je zoldervloer te isoleren. Zo hou je de warmte gemakkelijker in de onderliggende ruimtes zoals de slaapkamers en eventueel de badkamer.

30/10/2017

Sneller je woning verkopen tegen een hogere prijs. Vijf tips!

Verkoop jij je woning? Dan wil je zeker dat de verkoop zo snel mogelijk rond is tegen een zo hoog mogelijke prijs. Dat heb je zelf in de hand. Ontdek hieronder 5 tips voor een snelle verkoop tegen een maximale prijs.

Verkoop jij je woning? Dan wil je zeker dat de verkoop zo snel mogelijk rond is tegen een zo hoog mogelijke prijs. Dat heb je zelf in de hand. Ontdek hieronder 5 tips voor een snelle verkoop tegen een maximale prijs.

Vijf tips voor een snelle verkoop tegen een hoge prijs

1. Bepaal een correcte prijs

Het kan aanlokkelijk zijn om de prijs voor je woning zo hoog mogelijk te zetten, met het idee dat je achteraf nog altijd kan onderhandelen. Door dat te doen, schrik je echter heel wat kopers af die niet het vereiste budget hebben en dus je woning links laten liggen. Ga dus resoluut voor een realistische prijs.

Probeer je woning zo objectief mogelijk, dus los van enige emotionele waarde, te beoordelen. Dat doe je aan de hand van de ligging, de grootte, de staat en het type van het pand. Daarnaast hou je ook rekening met bepaalde extraatjes, zoals bijvoorbeeld een zwembad. Vergelijk jouw woning altijd met gelijkaardige panden die in de buurt te koop staan.

Zo’n prijsbepaling is eigenlijk specialistenwerk. Het is daarom aan te raden om advies te vragen aan een professional, die jouw woning voor jou komt schatten (zie verder). CBI IMMO biedt een gratis schatting aan. Zo ben je verzekerd van een juiste prijszetting.

2. Zorg voor een onvergetelijke eerste indruk

Potentiële kopers vormen op slechts enkele seconden een mening over je woning, en dat gebeurt tegenwoordig op het internet. Het is daarom essentieel om je woning zo aantrekkelijk en zo ruim mogelijk voor te stellen op een immowebsite.

Ruim je huis op en verwijder alle onnodige accessoires en meubels. Maak het ook zo licht mogelijk: open de gordijnen of laat enkele lampen branden. Neem dan professionele foto’s, bij voorkeur op een heldere dag. Heb je hier zelf geen oog voor, laat dan een vriend, familielid of professional de foto’s nemen. Ze zijn immers te belangrijk. CBI IMMO gaat nog een stapje verder. Wij werken met een 360°-fototoestel dat een virtuele tour door de woning genereert.

Ook bij een bezoek van een potentiële koper zorg je er uiteraard voor dat alles netjes is en zo mooi mogelijk oogt. Neem je tijd voor het bezoek en zorg dat je alle vragen kan beantwoorden.

3. Omschrijf alle pluspunten van je huis

De meeste immowebsites laten heel wat ruimte voor een beschrijving van je pand. Het spreekt voor zich dat je aan de potentiële koper meedeelt welke ruimtes er zijn in de woning, hoe de woning is ingedeeld, wat de oppervlakte is, of er een tuin is … Maar laat het daar niet bij. Beschrijf ook zo goed mogelijk de sfeer van de woning: fris, modern en licht, of net charmant en gezellig. Zo spreek je meteen de juiste doelgroep aan.

Zijn er werkpuntjes aan de woning, beschrijf die dan als een opportuniteit voor de kopers om zelf hun stempel op de woning te zetten. Lieg de koper zeker niets voor.

Verplaats je ten slotte in het hoofd van een potentiële koper. Misschien is de nabijheid van scholen of sportfaciliteiten voor jou bijvoorbeeld niet belangrijk, maar het is zeker het vermelden waard.

4. Vergeet de juridische verplichtingen niet

Als verkoper moet je je aan bepaalde regels houden. Bereid je dus goed voor. Als je tijdens het verkoopproces nog bepaalde attesten of informatie moet opvragen, dan kan dat de verkoop aanzienlijk vertragen. Bovendien kan dit wantrouwen wekken bij een potentiële koper. Denk bijvoorbeeld aan het verplichte energieprestatiecertificaat (EPC), bepaalde keuringsattesten, vermelding van stedenbouwkundige gegevens … Naargelang je woonplaats kunnen er verschillende regels gelden. Informeer je dus vooraf.

5. Schakel een professional in

Zonder enige ervaring zelf je woning verkopen, is geen sinecure. Je neemt daarom het best een professional onder de arm, die de tips & tricks kent. De verkoop van je woning is immers te belangrijk om er niet alles uit te halen.

CBI IMMO heeft een uitgebreid netwerk, tal van promotiemogelijkheden en is op de hoogte van alle administratieve verplichtingen die gepaard gaan met de verkoop van een onroerend goed. Bovendien bieden we jou een gratis schatting aan, zonder enige verplichting. Wij garanderen je een zorgeloze en snelle verkoop tegen een maximale prijs.

Contacteer ons vrijblijvend voor een gesprek en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

12/07/2017

Eerst een hypotheek of eerst een huis zoeken ?

Eerste stappen bij je huizenjacht

Een huis kopen is niet niks. Er valt zoveel te regelen dat het moeilijk is om te weten waar je moet beginnen. Eén vraag die je je daarbij vast al hebt gesteld is: zoek ik eerst een hypotheek of eerst een huis?

Bron: www.logic-immo.be

Oriënteren is leren

Het is heel leuk om naar huizen te zoeken, overal binnen te kijken en weg te dromen bij alle mogelijkheden. Maar op de eerste plaats moet je realistisch blijven. Nadat je bent nagegaan wat je zoal belangrijk vindt aan een huis – Een groene omgeving? Een lichte woonkamer? Tuin of balkon? – moet je weten wat het huis mag kosten… en dus wat je budget is. Dat betekent dat je inderdaad eerst een hypotheek moet zoeken. Wees daarbij realistisch. Er is een verschil tussen wat je kúnt betalen en wat je wílt betalen. Het is namelijk geen pretje om iedere maand de eindjes aan elkaar te moeten knopen omdat driekwart van je inkomen aan hypotheek is opgegaan.

Daarnaast moet je ook weten dat er tal van verschillende hypotheekvormen bestaan. De vorm beïnvloedt de hoogte van je maandelijkse hypotheeklast. Zoek dus naar de formule die het best aansluit bij jouw levensstijl.

Houd ten slotte rekening met alle overige kosten. Bij de aanschaf van een huis krijg je namelijk met allerlei kosten te maken die niet gedekt worden door een hypotheek. Ga dus na hoeveel eigen geld je nodig hebt.

Lees meer ...

20/06/2017

Haal het zonnetje in huis met een veranda!

Een veranda is ideaal voor wie ook in huis optimaal wil genieten van gratis zonnewarmte. In de tussenseizoenen en zelfs tijdens de winter volstaat een zacht zonnetje voor een aangename warmte in de veranda.

Bron:www.livios.be

Haal het zonnetje in huis met een veranda!

Een veranda is ideaal voor wie ook in huis optimaal wil genieten van gratis zonnewarmte. In de tussenseizoenen en zelfs tijdens de winter volstaat een zacht zonnetje voor een aangename warmte in de veranda. Anderzijds moet je er wel voor zorgen dat het tijdens de zomermaanden niet ondraaglijk warm wordt. Waar moet je op letten bij de aankoop van een veranda? Stefan Pachis van DS Verandabouw zorgt voor de antwoorden.

Hoeveel kost een veranda?

“Dat is moeilijk te zeggen, want het is afhankelijk van zoveel factoren. Grootte, installatiekosten, verlichting, vorm, materiaalgebruik… Je kan stellen dat een doorsnee veranda met een gemiddelde oppervlakte van 21 m² schommelt rond 15.000 tot 25.000 euro.”

Lees meer ...

23/05/2017

Welke lening is haalbaar voor jou?

Hoe weet je welk bedrag je mag uittrekken voor de afbetaling van je hypothecaire lening? Natuurlijk kan je bank je hierin bijstaan, maar wij geven je alvast een houvast: de 33 %-regel.

Bron:www.livios.be

Welke lening is haalbaar voor jou? 

Hoe weet je welk bedrag je mag uittrekken voor de afbetaling van je hypothecaire lening? Natuurlijk kan je bank je hierin bijstaan, maar wij geven je alvast een houvast: de 33 %-regel.

De eerste stap is om je een zo compleet mogelijk beeld te vormen over de kost van je project. Wat gaat je nieuwbouw kosten? Plan je meteen renovatiewerken in de woning die je wil kopen? De tweede stap: een klare kijk op je budget, inkomen en kosten.

De 33 %-regel

Volgens de 33 %-regel mag je totale maandelijkse leninglast niet hoger zijn dan 33 % van je gezinsinkomen.

15/04/2017

Wat kost een sleutel-op-de-deurwoning?

Het is een algemeen bekend concept: sleutel-op-de-deur bouwen. Je besteedt het hele bouwproces uit aan één bedrijf dat zorgt voor een instapklare woning. Je moet dus geen aannemer(s) zoeken of offertes vergelijken. En ook de coördinatie van de bouw dien je niet voor je rekening te nemen. Lekker gemakkelijk! Maar wat kost dat?

Bron:www.livios.be 25/10/2016

Wat kost een sleutel-op-de-deurwoning?

Het is een algemeen bekend concept: sleutel-op-de-deur bouwen. Je besteedt het hele bouwproces uit aan één bedrijf dat zorgt voor een instapklare woning. Je moet dus geen aannemer(s) zoeken of offertes vergelijken. En ook de coördinatie van de bouw dien je niet voor je rekening te nemen. Lekker gemakkelijk! Maar wat kost dat?

Prijsbepalers

Wanneer je kiest voor een SOD-woning, zijn er een aantal belangrijke factoren waarmee je rekening moet houden bij het bepalen van je budget. Zo heb je de – al dan niet al gekochte – bouwgrond, het ontwerp, de hernieuwbare technieken en natuurlijk de afwerking van je woning.

06/03/2017

Hoe bereid je je financieel voor op een bouwproject?

Je droomt van een eigen huis, maar je hebt geen flauw idee of dit haalbaar is? Dan is het tijd om je financiële situatie in kaart te brengen en af te stemmen op je eigen wensen. Pas als je hier een goed beeld van hebt, kan je concrete stappen zetten. Hoe ga je te werk?

Bron: www.livios.be 06/03/2017

Hoe bereid je je financieel voor op een bouwproject?

Je droomt van een eigen huis, maar je hebt geen flauw idee of dit haalbaar is? Dan is het tijd om je financiële situatie in kaart te brengen en af te stemmen op je eigen wensen. Pas als je hier een goed beeld van hebt, kan je concrete stappen zetten. Hoe ga je te werk?

Het belang van een eigen inbreng groeit bij de aanvraag van een lening. Sparen is dus een must. Een lening aangaan, is een kwestie van onderhandelen en nog eens onderhandelen.

Sparen voor eigen inbreng

Een spaarpot is heel belangrijk wanneer je van plan bent om te bouwen. Hoezo, je kan toch lenen? Ja, maar het belang van eigen inbreng groeit. Vroeger kon je nog een bedrag lenen dat 100 % gelijk staat aan de totale kostprijs van je toekomstige woning. Vandaag de dag vragen banken ongeveer 20 % (van de totale kostprijs) aan eigen middelen.